środa, 3 stycznia 2018

Od uchwały-widmo po nielegalną decyzję czyli jak to z miejsko-pracowniczą spółką komunikacyjną w Kielcach było.

Czekać jak zapadnie wyrok w sprawie, głupia Śreniawska sama się podłożyła ponoć w sądzie przyznając, że przetarg był ustawiony poprzez wyznaczenie nierealnych wymogów co do ustanowienia bazy etc. dla konkurencyjnego przewoźnika, postanowiłem więc nie stojąc po żadnej ze stron sporu [ prywatyzacja wcale nie jest automatycznie lekiem na niewątpliwe patologie miejskiej komunikacji a wręcz może je pogłębić ] sprawdzić jak się ten burdel począł gwoli prawdy - zwykle zwala się wszystko na Lubawskiego ale choć to on faktycznie go firmował to jednak :

''Załoga protestowała przeciwko pomysłowi miejskich rajców, którzy chcieli sprzedać 85 % udziałów w kieleckim MPK firmie Veolia Transport Polska.''


- nawet jeśli rządzą oni miastem tylko formalnie zwłaszcza od czasu wprowadzenia bezpośrednich wyborów burmistrzów i prezydentów z inicjatywy nie kogo innego a Tuska, to jakby nie było dali Lubawskiemu do tego glejt więc ponoszą współodpowiedzialność za zaistniałą sytuację a na pewno ci z nich, którzy głosowali za [ co bynajmniej go nie uniewinnia podkreślam ]. Udało mi się ustalić, że wszystko zaczęło się od uchwały podjętej na sesji 14 kwietnia 2005 [ wspomina o tym radny Siejka w jednym z protokołów, które zostaną przywołane niżej ], sęk w tym, że zapisy sesji RM Kielce dostępne w sieci zaczynają się dopiero od końca listopada 2006 r. :


- co więcej w programie rzeczonej sesji nie wymieniono żadnego projektu uchwały na ten temat a jedynie wspomniano jako ostatni punkt obrad - ''Organizacja komunikacji w mieście i jej przyszłość.'' :


- stąd nie można nawet znaleźć odpowiedniej uchwały, która miała rzekomo stanowić podstawę prawną całej chryi ! [ aby się o tym przekonać wystarczy w niniejszej wyszukiwarce zaznaczyć odpowiednią datę a w zakładce ''status'' - ''wszystkie'' ] :


- a więc cała sprawa poczęła się ex nihilo mając za przyczynę jakąś uchwałę-widmo... Można jednak z grubsza przynajmniej ustalić konkretnych ludzi, którzy za ten burdel odpowiadają wespół z Lubawskim oczywiście - oto ówcześni radni, wielu to jakieś kompletne nonejmy, ...uje z SLD + idiotka Obara, która na szczęście wypadła już z obiegu lokalnej polityki [ skądinąd kuriozalne iż za prywatyzacją głosowali radni lewicy jak by nie było ale co się dziwić skoro jeden z nich Rupniewski ksywa ''twardziel świętokrzyski'' stwierdził w którymś z zapisów jakie potem przywołam na dowód, że zarządzanie spółką przy kilkusetosobowym akcjonariacie samych jej pracowników nie może się udać a więc zaprzeczył fundamentalnej dla socjalizmu utopii ''społecznej własności środków produkcji'' natomiast radny PiS Goraj wychwalał ''robotniczą współwłasność'' jako przykład ''leseferyzmu'' gospodarczego ! takie jaja ] ale jest też paru znanych do dzisiaj polityków nie tylko w lokalnym wymiarze np. Artur Gierada z PO, jego starszy ''nazwiskowicz'' Jasiu ex-SLD/PSL ''człowiek prawicy'' obecnie, Słoń etc. :


Następnie na sesji z 17 listopada tegoż roku określili zasady zbycia udziałów w MPK w pkt. 11 podjętych uchwał :


- znowu niczego szczegółowo tu nie można ustalić j.w. - jedyny konkretny punkt zaczepienia na jaki natrafiłem to przyjęcie przez tych pajaców w końcówce kadencji na sesji 19 października 2006 r. ''Polityki Transportowej Zrównoważonego Rozwoju'' [ pkt. 6 projektów podjętych uchwał ] :


- z wyraźnymi wskazówkami co do prywatyzacji : ''k) Wprowadzenie mechanizmów konkurencji regulowanej w obsłudze transportowej miasta.Włączanie przewoźników prywatnych (w tym dysponujących mikrobusami) w skoordynowany system obsługi pasażerskiej.'', ''m) Indywidualizacja transportu zbiorowego (pojazdy o małej pojemności, komunikacja zbiorowa na zamówienie telefoniczne, realizowana zarówno przez przewoźnika komunalnego, jak i przewoźników prywatnych, z możliwością wykorzystania taksówek jako komunikacji zbiorowej w nocy oraz w innych przypadkach małego potoku pasażerskiego.'' [ - !?; str. 13 ], ''f) Propagowanie systemu grupowego korzystania z samochodu osobowego, w tym tworzenie zachęt do zwiększenia napełnienia samochodu.'' [ - ej, czy to aby nie oficjalna zachęta do łamania prawa ?:); str. 14 ], '' d) Dążenie do częściowej demonopolizacji rynku usług przewozowych, z przestrzeganiem reguł uczciwej konkurencji (w tym przetargi i koncesje regulujące podaż). Wykorzystanie powstających w ten sposób możliwości poprawy jakości i obniżki kosztów transportu zbiorowego.'' [ str. 17 ], ''a) Dostosowanie gospodarowania i zarządzania majątkiem infrastrukturalnym do zasad konkurencyjnej gospodarki rynkowej, z niezbędnymi regulacjami.'' - a poza tym : '' c) Promowanie zakupu pojazdów czystych ekologicznie (silniki elektryczne, hybrydowe, napędzane gazem naturalnym, paliwa bezsiarkowe); ograniczenie prawa wjazdu do wybranych obszarów pojazdom nie spełniającym określonych wymagań ekologicznych.'' [ str. 18 ], ''g) Stosowanie zabezpieczeń przeciw negatywnemu oddziaływaniu infrastruktury transportowej na środowisko, w tym środków ochrony akustycznej (np.ekrany). h) Zwiększenie częstotliwości i skuteczność kontroli stanu pojazdów przez Policję, Straż Miejską oraz Inspekcje Transportu Samochodowego. i) Promowanie działań zmierzających do wykorzystania w autobusach komunikacji miejskiej energii odnawialnej poprzez zastosowanie gazu ziemnego.'' [ str. 19 ] - już całkiem poza tematem ale uderza też zawarty na str. 25 kuriozalny w perspektywie tego co dalej się z tym stało passus :

''Kompleksowy Program Rozwoju Sieci Drogowej Województwa Świętokrzyskiego określa następujące zadania mające na celu modernizację układu drogowego Kielc:
• Etapowa modernizacja drogi nr 74, dla uzyskania docelowych parametrów drogi ekspresowej S74  poprzez: dobudowę drugiej jezdni ul. Jesionowej, dobudowę drugiej jezdni ul. Łódzkiej od ul. Zagnańskiej do węzła „Niewachlów” (w ciągu drogi S7) oraz budowę dwujezdniowego odcinka od ul. Solidarności do Cedzyny (przedłużenie ul. Świętokrzyskiej).
Powyższy akapit wymaga skomentowania. Otóż trasa ta nie zapewni odpowiedniego dla drogi ekspresowej standardu (przebiega ona przez obszar zwartej zabudowy mieszkaniowej, z obsługą przyległego zainwestowania) i dlatego koniecznym jest poszukiwanie innego korytarza dla jej przeprowadzenia.''


- choć nadal ze wspomnianych wyżej przyczyn nie można ustalić na podstawie internetowej kwerendy kto konkretnie spośród radnych odpowiada za to, zresztą nawet dane zawarte w protokołach z następnych lat mówią jedynie ilu z nich było za i przeciw ale same oddane głosy są bezimienne, dopiero od ostatniej kadencji zaczęto podawać szczegółowe wyniki głosowań. Następne w kolejności działań RM miało być ''rozwiązania spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach'' podczas sesji tuż po gorącym pod tym względem lecie 6 września 2007 w ostatnim 26-ym pkt. obrad z którego Lubawski wycofał się rakiem w ostatniej chwili o czem potem :


- a już pod koniec miesiąca nastąpiło ''przyjęcie zalecenia Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie MPK'' w pkt. 8 porządku obrad [ u samego dołu spisu ] na sesji z 27 września 2007 :


- i wreszcie w marcu 2008 przyklepanie ''zbycia udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach na rzecz Kieleckie Autobusy Spółka Pracownicza Spółka z o.o.'' [ pkt. 7 ] :


Uprzedzając szczegółowe wywody pokuszę się już o podsumowanie wniosków do jakich doszedłem : wszystko zaczęło się od uchwały-widmo a skończyło de facto nielegalną decyzją sygnowaną pospołu przez zdecydowaną większość ówczesnych radnych z wszelkich zapewne opcji z SLD włącznie oraz prezydenta powziętą pod presją związkowców z Latosińskim na czele i pod auspicjami bp. Ryczana.

Pozostaje więc tylko zacytować na dowód ustępy z zapisów sesji w odpowiedniej kolejności - na początek pierwszy dostępny z pocz. września 2007, gdy Lubawski wbrew buńczucznym zapowiedziom podał tyły, tytułem niezbędnego wprowadzenia :

''Prezydent Kielc uważa, że jedyną drogą dla kieleckiej MPK jest jej likwidacja. Projekt uchwały w tej sprawie wysłał radnym. To może zaognić atmosferę, bo pracownicy nie chcą prywatyzacji, a tym bardziej likwidacji firmy. [...] Prezydent Kielc Wojciech Lubawski chce, by radni zajęli się projektem na najbliższej sesji Rady Miasta zaplanowanej na 6 września. Lubawski tłumaczy, że jeśli nie dojdzie do likwidacji MPK, to zostanie ogłoszona jego upadłość, a wtedy majątek spółki będzie trzeba uznać za stracony. Zdaniem prezydenta, po ostatnich nieudanych rozmowach z przedstawicielami strajkującej załogi, likwidacja MPK jest jedyną drogą dla kieleckiej spółki.''


- po czym zapewne pod wpływem wysoce uduchowionej atmosfery w jakiej odbywały się negocjacje u Ryczana doznał cudownej przemiany :

''Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń :
[...] Informuję Wysoką Radę, że w czasie między konwentem a dzisiejszym dniem
wpłynęły 2 wnioski od pana prezydenta o wprowadzenie zmian do porządku
obrad.
Pierwszy dotyczy zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
rozwiązania spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o. w
Kielcach. [...]

Kto z Pań i panów radnych jest za zdjęciem z porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie rozwiązania spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach
Głosowanie.
Za – 23
Przeciw – brak
Wstrzymało się – 1 [...]

Radny Robert Siejka :
Panie Prezydencie chciałbym w tym punkcie nawiązać do bezprecedensowych
wydarzeń nocnych z 28 na 29 sierpnia, wydarzeń dotyczących, jak niektórzy to
określają – pacyfikacji zajezdni MPK na Pakoszu. Ja powstrzymam się od oceny
tej decyzji, bo myślę, że wszyscy ją oceniają na swój sposób, myślę, że
najlepiej, najtrafniej ocenił ją pan Władysław Frasyniuk, pewnie to pana bardzo
zabolało. Mam w związku z ta sprawą dwa pytania. Po pierwsze panie
Prezydencie czy nie mógł pan udać się do Kieleckiej Kurii dzień wcześniej
przed tą zbrojną akcją na terenie zajezdni i wówczas złożyć akt kapitulacji, bo
inaczej pana porażki w sprawie MPK nazywać nie można. Myślę, że
uniknęlibyśmy wtedy tak negatywnego rozgłosu na skalę ogólnopolską. Po
drugie chciałbym się dowiedzieć, z jakich to środków budżetowych sfinansował
pan swoje gry wojenne na terenie tej zajezdni, bo jak doniosły media
kosztowało to około 100 tys. zł?

Pan Prezydent Wojciech Lubawski :
Sprawa MPK jest oczywiście sprawą niebywale ważną dla naszego miasta, ale
mam prośbę do państwa by w trakcie następnej sesji gdzie będzie kilka punktów
dotyczących tej instytucji i będzie to czas, dlatego że dzisiaj jest to również
analizowane przez prawników, nie całą wiedze jeszcze na ten temat mamy. 27
września udzielę wyczerpującej informacji na temat wydarzeń, które były
związane ze strajkiem w MPK. [...]

Radny Robert Siejka :
Ja oczywiście przyjmuję do wiadomości, że na temat MPK będziemy
rozmawiać wówczas, kiedy będzie to w porządku obrad, natomiast prosiłbym
jednak o odpowiedź, konkretną, krótką odpowiedź, z jakich środków
budżetowych pan Prezydent sfinansował zaciężnych ochroniarzy. Myślę, że to
zajmie parę sekund.

Prezydent Miasta Wojciech Lubawski :
Z budżetu Wydziału Zarządzania Kryzysowego

[ str. 1-2 i 6 oraz 9 ] :


- i tak się stało w przewidzianym terminie, choć trudno ''wyjaśnienia'' prezydenta uznać za wyczerpujące : 

''Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce przedstawił projekt zalecenia
Rady Miejskiej dot. Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o.
w Kielcach. :
Nadal obowiązuje uchwała, która daje mi legitymację i zobowiązuje mnie do
zbycia udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Ta uchwała ma
już swoją historię i wiadomo, że jedyna zainteresowana spółka jaką była firma
Veolia, cała ta procedura została sfinalizowana podpisaniem umowy o zbyciu
85% udziałów. W międzyczasie doszło do protestów załogi i nastąpiło
porozumienie pomiędzy mną, panem Wojewodą i Związkiem Zawodowym
Solidarność w MPK, w którym zobowiązałem się, że utworzona spółka
pracownicza będzie podmiotem, któremu będę chciał zbyć minimum 51%
udziałów. [...]

Radny Stanisław Rupniewski : 
[...] Ja jestem szefem spółki pracowniczej od siedmiu lat, obserwuję jak
inne spółki pracownicze pracowały. Spółki pracownicze, których kapitał był
mocno rozdrobniony nigdzie się nie udały. W większości funkcjonują te spółki
tak jak ta którą kieruję, kiedy management sięgnął po kredyty, sięgnął do
kieszeni po jakieś zaskórniaki i odkupił udziały od pracowników. Nigdzie nie
udały się spółki, bo ja nie wyobrażam sobie że 600 pracowników spółki będzie
właścicielami przedsiębiorstwa. [...] moja wypowiedź nie jest skierowana przeciwko pracownikom zakładu, którzy
przecież przeżyli wiele stresów ale jest skierowana ku temu aby i oni mogli
podejmować decyzję bo za chwilę ktoś ich zapyta ile pan panie X, ile pan
panie Y kupuje tych udziałów? Na ile ma pan środki? Wiemy, że krezusi tam
nie pracują. Są to, co wielokrotnie panowie pokazali dobrzy fachowcy ale czy
to, że ktoś jest dobrym kierowcą może świadczyć, że będzie umiał te pieniądze
zainwestować? Jeżeli nie, to czy ktoś w imieniu tych pracowników będzie
mógł tak zainwestować te pieniądze, żeby rzeczywiście, przynajmniej po
dziesięciu latach ci pracownicy, wzięli pierwszą dywidendę? Wielokrotnie,
prywatyzacje dużych przedsiębiorstw powodowały, że akcje, czy udziały były
potem zwykłymi papierami i do kosza. Tak było w przypadku dużych
przedsiębiorstw jak Star Starachowice, Mesko i inne przedsiębiorstwa, gdzie
akcje, tam były spółki akcyjne nie udziały, traciły wartość a dokumenty jako
bezwartościowe, trafiały do kosza, bo nie da się tym tapetować mieszkania.
Nie chciałbym aby ciężko wypracowane pieniądze tych pracowników, którzy
siedzą po mojej prawej stronie, jako przedstawiciele załogi i wszystkich
innych pracowników tego przedsiębiorstwa, ciężko zapracowane, straciły
kiedyś wartość a miasto pozostało z tymi samymi problemami, z którymi
boryka się od kilkunastu lat. [...]

Radny Robert Siejka ad vocem :
Ad vocem do wypowiedzi pana radnego Wołowca, który dużo nam mówił
o nowej jakości, prospołecznym myśleniu. Ja mam takie wrażenie, że pana
stanowisko w tej sprawie zmienia się w zależności od stanowiska pana
Prezydenta Lubawskiego. Przecież w poprzedniej kadencji radni, między
innymi pan, jak domniemam, głosowaliście 14 kwietnia 2005 roku za uchwałą
o prywatyzacji tego przedsiębiorstwa i zezwoleniu panu Prezydentowi na
podjęcie tych działań. Dziś pan mówi o trosce o pracowników i o spółce
pracowniczej. Czy przez dwa lata zmienił pan zdanie w tym temacie?

Radny Jacek Wołowiec :
Panie Robercie, tylko krowa nie zmienia swoich poglądów. Wystarczy
troszeczkę pomyśleć, przeanalizować pewne kwestie i ja też zmieniam
poglądy. Pan też często zapewne często zmienia poglądy. [ - owszem, patrząc z perspektywy na polityczne volty Siejki z SLD poprzez PO aż do obozu wspieranego przez PiS a tak przecież krytykowanego wcześniej Lubawskiego kupiony przezeń bliżej niesprecyzowanymi fruktami, ale Wołowiec od dziś będzie dla mnie nosił ksywę ''antykrów'':) - przyp. mój ]

Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść zalecenia Rady Miejskiej i poddał je pod głosowanie.
Głosowanie: 
Za – 19
Przeciw – brak
Wstrzymało się – 6 

Rada Miejska w Kielcach przyjęła zalecenie z dnia 27 września
dot. Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach.
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 30 minutową
przerwę do godziny 11.30. [ se musieli odsapnąć - przyp. mój ]

[ str. 10-16 ] :


Następna sesja luty 2008, gdzie radni wyrazili zgodę na zbycie udziałów MPK, nie ma sensu cytować dłuższych fragmentów z ''dyskusji'' o tym za to warto przywołać prawie w całości wygłoszony na wstępie typowy dla Jasia Gie zlew mentalny pod adresem Goraja wprawdzie poza tematem ale by dać pojęcie co to za zjeb z Gierady [ to jest jakiś horror, że osobnik o tak zrytym łbie był dyrektorem największego szpitala w mieście wojewódzkim jakby nie było ] :

''Radny Jan Gierada :
Proszę o rozszerzenie porządku obrad dzisiejszej sesji o wniosek, który na
piśmie składam, a brzmi on w sposób następujący: „Wnioskuję do Wysokiej
Rady o odwołanie radnego pana Mariusz Goraja z funkcji Przewodniczącego
Komisji, jaką obecnie pełni w Radzie z powodu kompletnego braku
przygotowania merytorycznego do przewodniczenia w niej oraz rażących
uchybień w sposobie prowadzenia tej Komisji; jak również niedopuszczalnych
kłamstw na łamach prasy, co powoduje, że wartość prac tej Komisji jest
żenująco niska, a tym samym podważa autorytet Rady. Uzasadnienie podaję
ustnie.”
Wniosek, który dzisiaj złożyłem odnosi się do wyjazdowego posiedzenia
Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia, które odbyło się na ul.
Chęcińskiej 23 w Ośrodku dla Dzieci Niepełnosprawnych. Rzeczywiście po 2
godzinach i 15 minutach wyszedłem z tej Komisji ponieważ pan
Przewodniczący cały czas mówi, mówi, mówi, buja w obłokach, wydaje mi się,
że jestem gdzieś w jakiś przestworzach, jakąś stwarza sytuację jak gdyby
człowiek, który siedzi tam nie miał nic do powiedzenia. Każda Komisja
obojętnie, jaka ona jest, jest Komisją, która jak gdyby tworzy małą Radę, która
to Komisja powinna zadawać pytania, ma takie prawo. Pan Przewodniczący
odmówił mi zadawania takich pytań, przerwał mi, w dodatku w prasie kłamie w
sposób naganny, nie nazwę tego po imieniu, że musiał przerwać moje
wystąpienie, ponieważ ja obrażałem gości, byłem niegrzeczny, tolerowałem
gości. [...] I trudno mi się było odnosić żebym ja komukolwiek ubliżałnie jest to w moim stylu. Każdy jeden radny ma prawo zadać tyle pytań ile chce, po to jest Komisja, po to jej poświęca
czas i za to bierzemy pieniądze. Oczywiście każdy może mieć różne zdanie i ja
również. Natomiast niedopuszczalnym jest żebym ja nie uzyskał odpowiedzi na
pytania, które poszerzą mój horyzont myślenia w stosunku do pewnych
elementów czy to restrukturyzować czy tego nie restrukturyzować. Pan
Przewodniczący Goraj całośc około 90 % godzinami będzie bujał w obłokach
fantazji, w jakiś przewidywaniach zamiast kierować tą Komisją, wysłuchać
głosu radnych, a jest tam sporo dyrektorów szpitali i nie chodzi o to. Ja jako
radny nie czuję się jako radny partyjny tylko radny wybrany przez ludzi i chyba
najmniej przywiązuję wagę do upolitycznienia. Takie wyrażenie przy obcych
ludziach, jakie jest zdanie członków z listy PiS, ja to przemilczałem, zwróciłem
tylko uwagę żeby nie upolityczniał Rady, bo nie wolno dzielić w ten sposób
Komisji, stawia pana Goraja w złym świetle. Nieodpowiednim jest zabronienie
zadawania pytań. Bardzo naganną sytuacją jest podawanie w Gazecie
Wyborczej, że ja niemile traktowałem gości, byłem niegrzeczny. Jak można
odnosić się zamiast przeprosić, że się popełnia błąd nie udzielając możliwości
zadawania pytań, pytań, które być może przekonałyby mnie do pewnych
sytuacji, bo najprawdopodobniej skłoniłbym się w przyszłości do głosowania
nad tą restrukturyzacją i powiedziałam to wyraźnie, no ale skoro nie da się
możliwości zadawania pytań i odsyła mnie się do interpelacji. Jeśli ja panią
dyrektor pytam czy ona jest za taka restrukturyzacją mnie się odbiera głos a
później się kłamie w Gazecie, że ja jestem niegrzeczny i niemiły w stosunku do
gości to to przekracza ludzkie pojęcie. Życie w świecie fantazji pana Goraja, o
których godzinami będzie opowiadał jest niczym innym jak podporządkowanie
sobie tylko prawa do decyzji i do głosu, niedopuszczając do głosu innych.
Zwracał na ten temat uwagę pan radny Wielgus, pan radny Jaskóła. Nie była
pana radnego Góździa. Myślę, że wniosek, który składam, a który Wysoka Rada
rozstrzygnie nie polega tu na jakimkolwiek odgrywaniu się, bo to nie o to
chodzi. Chciałem panu Porajowi jako człowiek 62-letni pomóc w pewnych
sytuacjach, chciałem żeby skorzystał z pewnej wiedzy i doświadczenia mojego,
bo na pewno w tym temacie mam, ale nie jestem zarozumiały, na pewno
oceniam swoją wiedzę na trzy, trzy z plusem, są lepsi ode mnie. Natomiast świat
bajki i wyobraźni pana Goraja zmusza mnie czasem do tego, ze nie wiem gdzie
w ogóle jestem, czasami myślę, że się coś złego dzieje czy nie dzwonić po
karetkę.

Przewodniczący Krzysztof Słoń :
Panie radny bardzo proszę o trzymanie się merytorycznego uzasadnienia
wniosku.

Radny Jan Gierada (kontynuuje) [ niezrażony - przyp. mój ] :
Kłamstwo w prasie, do którego pan się dopuścił, nie będę tego komentował, bo
nikt nie czuł się tam ani urażony, ani obrażony, jest nie do przyjęcia. Jeżeli pan
radny nie umie powiedzieć przepraszam, a mnie by to absolutnie wystarczyło,
należę do ludzi normalnych, a przy okazji jestem radnym i dyrektorem szpitala.
To jest bardzo źle, jeśli się popełnia błąd, każdy na prawo taki błąd popełnić, ale
trzeba powiedzieć przepraszam, a nie kłamać w prasie i robić z siebie faceta,
który nie zezwala tutaj, uczniowi ojciec nie zezwala, dziecku powiedzieć, zadać
pytania tylko sam jest najmądrzejszy z całego gremium. Ten utopijny świat,
który roztacza pan Goraj po prostu jest nudny. Takie sesje małej grupy ludzi jak
Komisje nic nie dają, nic nie wnoszą praktycznie, bo przegada jeden człowiek 
cały czas, a reszta ma milczeć. Jeżeli chce w sposób uczciwy, godny zadać
pytania, nawet pani dyrektor chciała odpowiedzieć no i nie pozwolono jej to tak
być nie może. Nawet gdyby Wysoka Rada nie przegłosowała tego wniosku do
porządku obrad lub go wstawiła do porządku obrad, ja uszanuję każdą decyzję
Rady. Natomiast myślę, że moje wystąpienie nie formie lekcji, ale w formie
zwrócenia uwagi przyda się panu Porajowi, którego jak każdego na tej sali
szanujęJa nie mogę dzisiaj nie znać pewnych sytuacji, które mi pomogą swój
umysł skierować na najlepszą drogę w tej Radzie. [ ?!? ] Jeszcze dzisiaj siedzą tu
ludzie z MPK. Jak zadam parę pytań to nie po to żeby się wymądrzać tylko po
to żeby podnieść rękę, wstrzymać się lub być przeciw, a każdy ma takie prawo.
Żeby pan Goraj nie czuł się upokorzony przeze mnie, nikogo nie upokarzam,
mam dla niego prezent. Dzisiaj są Walentynki i ja dostałem (lizaka), ale ja w
moim wieku już nie mogę, jest tu napis „jesteś sexy”.

Radny Mariusz Goraj :
Powiem tak – wzruszyłeś mnie radny Janie Gierado. Ładnie zacząłeś dzisiejszą
sesję, w ogóle ładnie się zaczyna twoje „M jak Miłość”.'' 

[ str. 2-4 ]

- a więc wpierać komuś chamsko i natarczywie, że jest pomylony samemu serwując przy tym bełkotliwy monolog wariata, obrażać oburzając się przy tym jak ktoś w ogóle śmie posądzać go o obrażanie kogokolwiek by zakończyć osobliwym wyznaniem ''miłości'' o niezamierzonej [ ? ] homoseksualnej wymowie... jak to się ma do jego głośnej wypowiedzi o ''gejach i kozach'' ? Wracając do tematu :

...''Radny Robert Siejka :
Panie Prezydencie wrócę do wartości spółki, ponieważ pan mówi o tym, iż
spółka oczywiście tę wycenę zrobiła, a miasto już to robi. Natomiast jeszcze nie
tak dawno, bo przecież w ubiegłym roku lipiec-sierpień, pan podpisywał umowę
z Veolią, czyli pan wtedy musiał znać wartość tej spółki. To, jeśli mógłby pan
podać tą wartość na te miesiące letnie ubiegłego roku, to byłbym zobowiązany.

Prezydent Wojciech Lubawski :
Zgodnie z obowiązującym prawem minął okres ważności tamtej wyceny i
jakiekolwiek sugerowanie w tej chwili wartości tej spółki byłoby nie na miejscu,
a nawet nie wiem czy nie wykroczeniem.

Dyskusję zakończono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie
Za - 23
Przeciw - brak
Wstrzymało się - 2 

Przedstawiciele załogi MPK przysłuchujący się dyskusji opuścili salę obrad.''

[ str. 13-16 ] :


Wreszcie finalne przyklepanie sprawy na sesji miesiąc później, od początku widać że wszystko było robione na kolanie i nim przepychane, wygląda wręcz że nielegalne ! :

''Radny Robert Siejka :
Jak można wnioskować o poszerzenie porządku obrad o punkt, który w tym
porządku istnieje? Ten porządek otrzymaliśmy pan Przewodniczący sam to
potwierdził w słowie wstępnym, że punkt dotyczący warunków zbycia
udziałów jest w porządku obrad. Nie rozumiem teraz wniosku pana
Sekretarza. Czy ten punkt jest w porządku obrad czy nie? Czy pan
Przewodniczący mógłby mi odpowiedzieć ? 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń :
Jeszcze raz powtarzam, że w porządku obrad omawianym na Konwencie
zapisany został jedynie tytuł uchwały dotyczącej warunków zbycia. Na
Konwencie o tym mówiliśmy. Nie ma tego punktu, dlatego, że nie wpłynęła
uchwała do radnych w wymaganym terminie. [...]

Radny Robert Siejka :
Istnieją dwa uzasadnienia do zdjęcia tego punktu z porządku obrad:
1. Projekt uchwały w tej sprawie otrzymali radni dopiero wczoraj po południu.
Podjęcie takiej uchwały, w moim przekonaniu będzie niezgodne z ustawą
o samorządzie gminnym. Nie mieliśmy możliwości wcześniej zapoznania się
z projektem uchwały. To jest uzasadnienie z punktu widzenia formalno –
prawnego.
2. Chciałbym zapytać wszystkich radnych, czy zdają sobie sprawę z tego,
czemu akurat ten punkt staje na porządku obrad. Ja jestem przekonany o tym,
że uchwała, którą Wysoka Rada podjęła na ubiegłej sesji, dotycząca zasad
zbywania tych udziałów jest wystarczającym dokumentem pozwalającym
panu Prezydentowi do podejmowania działań. Czy przypominacie sobie
państwo sierpień ubiegłego roku, kiedy to ważyły się losy zbycia udziałów na
rzecz firmy Veolia? Czy wówczas, pan Prezydent był uprzejmy pytać radnych
o zgodę na te warunki? Nie. Pan Prezydent poszedł do notariusza i podpisał
przedwstępną umowę z firmą Veolia nie informując o tym radnych. Nie
informując o szczegółach zawartych w tej umowie. Dzisiaj nagle coś się
zmieniło. Dzisiaj pan Prezydent chce tą odpowiedzialność rozmyć, zdejmując
ją z siebie i szanownym państwu radnym daje projekt uchwały, gdzie zapisuje
konkretne liczby, konkretne procenty, które wynegocjował on ze swoim
zespołem a radni nie mają na ten temat żadnej wiedzy. Dlaczegóż to radni
dzisiaj mają podejmować decyzję w sprawie, o której nie mają bladego pojęcia
i mówię tu o negocjacjach w sprawie zbycia udziałów. Ja jestem przekonany,
że pan Prezydent może na podstawie lutowej uchwały taką decyzję podjąć sam
i o to proszę, żeby nie wmanewrowywać radnych w podejmowanie tej decyzji.
Jest to, powiem brzydko, zwykłe szukanie dupokrytki. Ten wyrok, który
wczoraj zapadł w sprawie Prezydenta Grobelnego też może o tym świadczyć,
bo akurat w sprawie działki na Ślichowicach, też jakimś cudem pan Prezydent
nie siedział na ławie oskarżonych, tylko zastępca. To jest kolejna sprawa,
dotycząca zbycia majątku komunalnego, według mojej oceny, po
skandalicznie zaniżonej cenie i zdejmowanie z siebie odpowiedzialności.
Później, przy ewentualnym procesie, pan Prezydent może powiedzieć, że on
tylko wykonywał uchwałę Rady Miejskiej. Ja bardzo proszę o wzięcie
odpowiedzialności i podejmowanie tej decyzji samodzielnie w tej sprawie.

Radny Tomasz Bogucki :
Trudno się nawet słucha, to co mówi kolega Robert Siejka, a co dopiero
analizować to, czy to jest właściwe. To, że dzisiaj staje taka uchwała, na sesji,
to jestem pewien, że pan Prezydent wyciągnął wnioski z sytuacji, kiedy to nie
kto inny, tylko Klub Radnych SLD zarzucał panu Prezydentowi, przy
sprzedaży działki na Ślichowicach, że nie zapytał o zdanie Rady. Wydaje mi
się, że dzisiaj, jeżeli pyta o zdanie Rady, to postępowanie jest słuszne. Jeżeli
ktoś boi się odpowiedzialności brać na siebie za decyzje, które zostały
wynegocjowane z Autobusami Kieleckimi, to niech podniesie rękę przeciw ale
niech się nie uchyla od rozpatrywania i nie ogranicza możliwości
rozpatrywania ważnej dla miasta sprawy. Jeśli chodzi o samą treść uchwały to
stricte literalnie to co się znalazło w tej uchwale, było przedstawione na
Komisji Budżetu i Finansów, zaraz po zakończeniu, bo w tym samym dniu
były finałowe negocjacje, pan Prezydent osobiście był na Komisji, przedstawił
warunki zbycia, jakie zostały wynegocjowane i te warunki zostały
zaakceptowane w formie opinii Komisji, jednomyślnie pozytywnie. Wydaje
mi się że wniosek przeciwny do wniosku pana radnego Siejki, żeby dać
możliwość wypowiedzenia się Radzie w tej sprawie.

Radny Robert Siejka :
Przewodniczący Bogucki mówił o odpowiedzialności. Ja się zgadzam.
Odpowiedzialność bierze ten, kto bierze udział w całym procesie negocjacji.
Prosi się w tym momencie radnych o zgodę na coś, o czym radni, tak
naprawdę nie mają pojęcia, bo zespół negocjacyjny prowadził te rozmowy ze
spółką.

Radny Stanisław Rupniewski :
Czy ten projekt uchwały ma opinię prawną? [...]

Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo - Samorządowej :
Zwracam się do radnego Rupniewskiego, na Komisji Statutowo –
Samorządowej ta uchwała nie miała opinii prawników. Jest pewne
wytłumaczenie, które myślę, że przedstawi nam Sekretarz. Mam prośbę do
pana Przewodniczącego, żebyśmy rozstrzygnęli, bo ja mam wątpliwości czy
ten punkt jest w porządku, czy go nie ma? Czy wpłynęło, czy nie wpłynęło,
czy go wprowadzamy, czy go zdejmujemy? Jest to istotne w tej chwili. Czy
zasadnie dyskutujemy w tej chwili ?

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń :
Jeszcze raz powtarzam. Na Konwencie, czyli w osiem dni przed sesją,
przedstawiłem państwu tytuł projektu uchwały. Jedynie tytuł. Ponieważ
państwo nie otrzymali materiałów w prawem przewidzianym terminie, dlatego
wprowadzenie tego punktu musi być przez państwa dzisiaj, w formie
głosowania potwierdzone. Tak czy inaczej, poddam to pod głosowanie. Panie
Sekretarzu, czy w temacie opinii prawnej, chce pan w tej chwili zabrać głos?

Jadwiga Nowak Koordynator Zespołu Obsługi Prawnej :
Zwracam się do wszystkich państwa, panie Przewodniczący, panie
Prezydencie, panie, panowie, Wysoka Rado. Goście nasi również są przeze
mnie pięknie witani. Pytanie, które jest wątpliwością o brak opinii prawnej jest
pytaniem dobrym. Dziękuję. Niejednokrotnie, tutaj, z tego miejsca cieszyłam
się, że chcemy wiedzieć wszystko na temat naszego głosowania. Oto dowód,
materialny, pracy Zespołu Radców Prawnych nad projektem tej opinii. Zespół
Radców Prawnych, poniekąd, współautorem tego tekstu jest. Mam tutaj
dwanaście podpisów. O godzinie 15.35 zostały złożone podpisy przez
dwunastu członków wspólnych zespołów, które negocjowały ten projekt. Dla
państwa rozwagi, państwa mądrości panowie radni przedkładam ocenę, czy
formalny podpis radcy prawnego w tej sytuacji jest jeszcze konieczny. Jeżeli
państwo uznacie, że tak, my jesteśmy, że tak powiem, ludźmi ciężkiej pracy
i oczywiście obiecujemy, że jeszcze jeden podpis, acz po drugiej stronie tego
dokumentu, jesteśmy w stanie złożyć. Bo to jest praca, której się nie
wstydzimy. Bo to jest praca, którą chcemy razem z państwem zafirmować. [ ? ]

Radny Stanisław Rupniewski :
Ja słyszałem wiele opinii prawników, bardzo szanowałem zawsze te opinie,
zwłaszcza, kiedy przez cztery lata byłem Przewodniczącym Rady, ale tej
wypowiedzi absolutnie nie zrozumiałem. Czy jest ta opinia, czy jej nie ma?
Mówmy prostym językiem, zrozumiałym dla ludzi, którzy skończyli studia
wyższe. Są mieszkańcy, którzy mają wykształcenie średnie a nawet zawodowe
i podstawowe w tym mieście. 

Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej :
Czy pani mecenas mogłaby w krótkich, żołnierskich słowach wypowiedzieć
sentencję swojego wystąpienia?

Jadwiga Nowak Koordynator Zespołu Obsługi Prawnej :
Bardzo proszę panie radny Rupniewski. Ta opinia jest.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń :
Poddaję pod głosowanie wnioski dot. zmian porządku obrad.
I. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
warunków zbycia udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka
z o.o. w Kielcach na rzecz Kieleckie Autobusy Spółka Pracownicza Spółka z o.o.
Głosowanie:
Za – 19
Przeciw – 4
Wstrzymało się – 4
Rada Miejska przyjęła wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do
porządku obrad. [...]

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń :
Dla porządku, informuję państwa, że pan Przewodniczący Paweł Gągorowski
przedstawił informację, że Komisja Statutowo – Samorządowa nie otrzymała
materialnej opinii radców prawnych. Pani mecenas Jadwiga Nowak
przedstawiła tę opinię w postaci niematerialnej i werbalnej, dlatego [ ?! ] uznajemy,
że takowa opinia została przedstawiona Wysokiej Radzie przed podjęciem
głosowania na temat tego projektu uchwały.

Radny Robert Siejka :
Na początek sprostowanie do wypowiedzi pana dyrektora Pastuszki.
W kompetencjach Rady jest uchwalanie zasad a nie warunków. Taki jest
zapis. To zrobiliśmy na sesji lutowej. Dzisiaj mówimy o warunkach
sprzedaży. Miałem zabrać głos w tej sprawie ale po prostu nie chce mi się i nie będę
strzępił języka na darmo, wobec głuchoty większości Rady na argumenty
Rezygnuję z zabrania głosu.

Radny Stanisław Rupniewski :
Zapisałem się do głosu merytorycznie ale nie mogę go zabrać z przyczyny
podstawowej. Widziałem opinię radców prawnych, natomiast widziałem ją
z odległości czterech metrów. Nie mam na tyle dobrego wzroku, żeby ją
przeczytać. Bardzo proszę panią o zapoznanie Rady z tą opinią i wyjaśnienie
wątpliwości o której wspomniał mój przedmówca. Czy w kompetencji Rady
Miejskiej jest określenie zasad zbycia udziałów czy określenie warunków, czy
też jedno i drugie? Zadałem proste pytania.

Jadwiga Nowak Koordynator Zespołu Obsługi Prawnej :
Opinia jest pozytywna. [...]

Radny Stanisław Rupniewski :
[..] Nadal mam wątpliwości o których wspomniałem.
Nie zostały one wyjaśnione. Dziwi mnie to, a słowa te kieruję przede
wszystkim do kolegi Jacka Wołowca, bo my decyzje dotyczące komunikacji
w mieście, zawsze podejmujemy mając za plecami sympatyczną załogę MPK.
Mówicie dzisiaj piękne słowa, żeby się tym ludziom przypodobać. Ja powiem
na skróty. Również poprę tą uchwałę, mimo, że jestem z lewicy [ dobrze, że otwarcie przyznaje jak jego formacja w praktyce ''broni'' robotników choć jest niby powołana przecież do tego - jeśli już tylko pod przymusem : przyp. mój ], ale nie dlatego, żeby przypodobać się kierowcom i pracownikom komunikacji. Dziwi mnie jednak, że jeszcze niecały rok temu chcieliście panowie sprzedać to przedsiębiorstwo Veolii Transport, nasyłaliście na kierowców firmy
ochroniarskie a teraz nagle zrobiliście się tacy dobrzy i pokazujecie jaki to
interes społeczny nagle wami kieruje. Zapomnieliście o tym co było niecały
rok temu w wakacje. Gorące wakacje 2007 roku. Powiedzmy sobie szczerze.
Rzeczywiście nie ma w mojej ocenie cienia wątpliwości. Te udziały zbywamy,
a znam się odrobinę na tym, bardzo tanio. Bardzo tanio. Dziś, rzeczywiście to
co podają media, działka wyceniona nie po 300 a po 200 zł za metr daje 8
milionów złotych. O tym trzeba wyraźnie powiedzieć. To jest niska cena. Ale
nie sprzedajemy tego chińczykowi, nie sprzedajemy tego innemu kapitaliście. [ za to swoim można ? przyp. mój ] Bierze odpowiedzialność za to przedsiębiorstwo załoga. Tylko pod tym
warunkiem można głosować za projektem tej uchwały. Mam wątpliwości czy
powinniśmy głosować, czy nie są to kompetencje organu wykonawczego.
Chcę powiedzieć jeszcze jedno, przypomnieć, że na tej sali padały różne
decyzje chronione prawem. My zbywaliśmy ustawowo prawo wieczystego
użytkowania gruntów mieszkańcom Kielc z 95% bonifikatą. Cóż za tym
znaczy ta niska cena dzisiaj. Ona, w stosunku do profitu, który uzyskali ci
mieszkańcy za grunty, i tak jest stosunkowo wysoka. Nie ma dzisiaj, nawet
opierając się na prawie samorządowym, nie ma dzisiaj wymiernej miary czy to
jest drogo czy tanio. Z punktu gospodarczego zbywamy te udziały tanio,
dajemy określone gwarancje, bardzo duże gwarancje jako miasto i o tym
trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Natomiast nie są to jedyne profity, które
dajemy mieszkańcom tego miasta. Ci panowie, ci kierowcy są mieszkańcami
tego miasta i tak jak powiedzieli moi przedmówcy, biorą odpowiedzialność za
to przedsiębiorstwo i pewnie mają świadomość, że długo nie uzyskają
dywidendy z tego kapitału, który zainwestują, że będzie to trudne, ale my
również mamy świadomość, że nie będziemy podejmować następnych decyzji
trudnych, mając za plecami ich podenerwowane sylwetki i mając świadomość
że mieszkańcy tego miasta nie spotkają się z sytuacją, że nie będzie działać
w mieście Kielce, komunikacja miejska a nasze miasto będzie na szpaltach
całej prasy krajowej a jego promocja będzie bardzo wątpliwa. Życzę wam
panowie powodzenia. Podpisując się pod wszystkimi uwagami dotyczącymi
wycen, wartości, uświadamiam tym radnym, którzy mają jeszcze wątpliwości,
że nie da się wyszacować tej wartości czy to jest dużo czy mało. Dajmy tej
spółce szansę. Myślę, że taki jest warunek, który panowie wykorzystają. [...]

Radny Mariusz Goraj :
[...]  Chylę czoła przed odwagą panów
z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, obecnie współwłaścicieli spółki
Autobusy Kieleckie, za to że chcą podjąć na siebie, na swoje barki to niełatwe
zobowiązanie. W obecnych warunkach ekonomicznych w Polsce i w Europie,
prowadzić swoją firmę przy tak niestabilnej sytuacji gospodarczej jest bardzo
ciężko i to duże wyzwanie. Gloria i chwała, że panowie się na to zdecydowali.
Zdecydowali się wziąć wedle zasady leseferyzmu [ !!! ], swój los we własne ręce.
To tyle co mogę powiedzieć. Cieszę się, że ta sytuacja się normalizuje, bo
służy to wszystkim. Pracownikom tej spółki i mieszkańcom Kielc i nam jako
ich reprezentantom. 

Radny Tomasz Bogucki :
W formie ad vocem, chciałem delikatnie zapytać pana Stanisława co to znaczy
„wy nasłaliście na kierowców ochroniarzy”. Nie rozumiem co znaczy to „wy”.
Czasy kiedy było „wy” i „my”, dawno minęły. Chyba pomyliliśmy się co do
tego. Ja nie znam żadnego radnego, który brał udział w podejmowaniu decyzji,
bądź też w finansowaniu akcji związanej ze strajkiem w MPK. Myślę, że
emocje wzięły górę nad rzeczywistością. [...]

Radny Stanisław Rupniewski :
[...] Kolego Mariuszu, dobrze, że nasze wypowiedzi są
nagrywane i protokołowane, bo pan po raz kolejny udowodniłeś, że nie umiesz
pan słuchać a lubisz się pan mądrzyć. Proszę odczytać moją wypowiedź, czy
w jakimś sensie negowałem obecność pracowników przedsiębiorstwa
komunikacji na sali. Na koniec ad vocem do wypowiedzi Tomasza
Boguckiego. Z szacunkiem panie Przewodniczący, pewną wartość mimo
różnych towarów da się porównać. Jeżeli wypadało by rozszyfrować pojęcie
„wy”, to przecież to Prezydent, czy też za zgodą Prezydenta, były
podejmowane te ruchy, pana kolegi. Więc rozwinięcie jest chyba proste. [...]

Radny Jan Gierada :
Do tej pory, 95% tej dyskusji jest dyskusją polityczną a nie merytoryczną [ oo, ten jest najbardziej kompetentny by wypowiadać takie opinie - przyp. mój ]. Pan radny Karyś, jeszcze dwa tygodnie temu mówił, że siedem dni jest mało, żeby
uchwałę dobrze przeczytać i opracować. Dziś mu wystarcza piętnaście minut.
Więc niech się pan trzyma pewnych zasad a nie w zależności od sytuacji.
Człowiek inteligentny jest taki, który się przystosuje do okoliczności, pan jest
na pewno człowiekiem inteligentnym ale niech pan nie mówi, że panu
wystarczy dzisiaj piętnaście minut. Uchwała jest przygotowana w ostatniej
chwili, bez wyrazistej opinii. Ale jaka ona jest, taka jest. Widziałem u pani
radcy, rzeczywiście jest jej podpis i należy ją uznać. [ faktycznie, nieodparta ''argumentacja'' - przyp. mój ] [...]

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń :
Apeluję do wszystkich radnych, żeby zwiększyli częstotliwość wzajemnych
kontaktów, aby poznać swoje wzajemne intencje. 

Radny Jarosław Karyś :
Ja tylko w trybie ad vocem do pana radnego Jana Gierady. Panie radny,
merytoryczna część tej uchwały znana była Komisji Budżetowej dużo
wcześniej niż 15 minut temu. Ta uchwała była opiniowana na tej Komisji
i trudno mówić tu o piętnastu minutach. Jest to lekkie nadużycie. Jeżeli można
powiedzieć „lekkie”.

Radny Jan Gierada :
Oczywiście oprócz Komisji Budżetowej na tej sali siedzi jeszcze dwudziestu
innych radnych, którzy tej uchwały nie znali. O tym mówię. 

Wojciech Lubawski Prezydent Miasta :
Przysłuchując się tej debacie, wypada mi zacząć: My Wojciech Lubawski.
Chciałem powiedzieć w tej sprawie następującą rzecz, myślę, że zasadniczą.
To co się dzieje w sprawach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji jest
niezwykle ważne ze względów ustrojowych naszego miasta. Przechodzimy
pewien proces, jest to szósty rok, który stara się ten proces dostosować do
pewnych standardów światowych. Ja tak to widzę. Dlatego z uporem staramy
się zrealizować ten plan. [...] Chciałbym państwa zapewnić, że te procedury zostały absolutnie dochowane i myślę, że tu pani dyrektor Nowak, nasz miejski prawnik, która stała na czele
zespołu negocjacyjnego, na pewno pilnowała również tych procedur i z tego
co wiem one zostały zachowane. Chciałbym podziękować załodze MPK.
Dlatego, że to jest odważna decyzja. Ale moja decyzja też jest odważna. Nikt
mnie nie zwalania, jako Prezydenta, z tego, żeby komunikacja miejska w tym
mieście funkcjonowała. Ja podejmuję też ryzyko. Państwo też podejmujecie
ryzyko. Musimy mieć tą świadomość. Chciałbym żebyście te kasandryczne
wizje odsunęli od siebie. Myślcie pozytywnie. Jeżeli chcecie przykładów, to
udajcie się do jakiejkolwiek spółki służby zdrowia. Tam też powstały spółki
pracownicze. Oni dziś dobrze mają. Kupują nieruchomości. Pan Jan Gierada
podpowiada mi ze jest sto spółek i one się bardzo dobrze mają. Wy też się
będziecie mieli dobrze. Jestem o tym przekonany. Oczywiście, jeżeli będziecie
w sposób racjonalny gospodarować tymi „srebrami rodowymi”, bo MPK ma
przecież swoje lata. Nie można tego zmarnować. Nigdy moim celem nie było
to, żeby na krok, na milimetr, zaszkodzić tej spółce. Za to, że mamy za sobą
dramatyczne przejścia, trudno. To się zdarza. Być może brakowało dobrej
płaszczyzny porozumienia, dlatego, że zbyt rzadko siedzieliśmy przy stole.
Biję się też w piersi. Dzisiaj przyszedł czas, żeby budować nowe. Ja, ze swojej
strony deklaruję, że będę tej spółce pomagał, bo bez tej spółki, nowej spółki i
nowych realiów, bardzo trudno sobie wyobrazić komunikację miejską w
Kielcach. [...]

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń :
Przyznacie mi państwo, że tak czy inaczej, to nazwa Kieleckie Autobusy jest
ładna.

Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowanie:
Za – 23
Przeciw – 1
Wstrzymało się – 3
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXI/440/2008 z dnia 6 marca
2008 roku w sprawie warunków zbycia udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach na rzecz Kieleckie Autobusy Spółka
Pracownicza Spółka z o.o..''

[ str. 3-7 i 15-27 ] :


- czyli jak zwykle : pobuceli pobuceli obrzucając się gówniarskimi przytykami po czym jak przyszło co do czego i tak przyklepali w swej masie posłusznie to czego od nich wymagano zapewniając Lubawskiemu ''dupokrytkę'' jak ujął Siejka zdając sobie sprawę przy tym, że nie mają ku temu żadnej wiedzy ni podstaw prawnych ! [ a ta Nowakowa choć trudno w to uwierzyć jest bodaj głupsza nawet od Obary - nie mylić ze skarbnik miasta też niewiele przewyższającą ją ''yntelygencją'' - nijak nie idzie wyrozumieć czegokolwiek z jej bełkotu, mentalnie zatrzymała się w czasach młodości w ZMP chyba, zgroza bierze, że taki tuman jest miejskim radcą i nic dziwnego, że tak się rzeczy miały skoro prowadziła negocjacje w sprawie ]. Zwyczajnie chcieli wraz z prezydentem za wszelką cenę pozbyć się problemu i mieć to z głowy co przyznał w pewnym momencie Rupniewski odczuwający wyraźny dyskomfort z oddechem na karku wkurwionych ''solidaruchów'', pewnie w obawie, że mu skopią czerwony tyłek [ a taki niby zeń ''świętokrzyski twardziel'':) - taki sam co z Lubawskiego ''łobuz z Zagórskiej'' ], jednak w swej krótkowzrocznej tępocie sprokurowali tylko kolejny problem dla miasta i kielczan, bodaj czy nie większy. Wniosek praktyczny z tego, że trzeba będzie sprawdzić w ramach dostępu do informacji publicznej kto konkretnie z nich był za a kto przeciw i wstrzymał się - zapewne ''jedynym sprawiedliwym w Sodomie'' był Siejka co w świetle jego późniejszego dania de Lubawskiemu w końcu unieważnia jego ówczesną postawę niestety; pośród tych należy szukać chuj is chuj :


- rad bym też poznać ''tajemniczy'' dokument z 2005 r. na który powoływał się Lubawski. I jak to się wszystko ma do powierzenia mu jednogłośnie przez rajców na ostatniej sesji w 2006 r. zgodnie z nową ustawą o transporcie zbiorowym wydawania zezwoleń w tej materii przewoźnikom miejskim ? [ pkt. 11 ] :

''Literatura uzupełniająca'' :

''Czy spółka pracownicza w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji ma szansę na sukces? - Komunikacja miejska nie jest rentowna, a spółka jest nastawiona na zysk. Nie znam spółki pracowniczej w komunikacji miejskiej, a te, które działają w PKS-ach, mają kłopoty - mówi Jerzy Chudzicki, prezes Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.

Ziemowit Nowak: W Kielcach ma powstać spółka pracownicza z udziałem miasta, która będzie się zajmowała całą miejską komunikacją. Czy ma szansę na sukces?

Jerzy Chudzicki*: Nie mamy żadnych doświadczeń ze spółkami pracowniczymi w miejskiej komunikacji. Znamy spółki pracownicze w PKS-ach. Niezbyt dobrze sobie radzą i mają kłopoty. Podstawowy problem to taki, że komunikacja miejska nie jest rentowna, a spółka jest nastawiona na zysk. To jest nie do pogodzenia. Tutaj wchodzi w grę użyteczność, kwestie społeczne, jak ochrona gorzej sytuowanych grup społecznych, a na to trzeba pieniędzy. A z kolei dołożenie do spółki komunalnej udziałów pracowniczych trochę mija się z celem. Niedługo pojawią się regulacje unijne, które mówią o tzw. operatorze wewnętrznym. Będzie on mógł starać się bez przetargu o kontrakt na obsługę komunikacyjną miasta, ale gdy to będzie w stu procentach miejska spółka. Pozostałe podmioty, a więc i kieleckie MPK, czekają przetargi.

A więc dla Kielc najlepiej jest tak, jak było - MPK jako spółka komunalna?

- Jestem przeciwnikiem prywatyzacji komunikacji miejskiej, ale zwolennikiem prywatyzacji usług. Dla mnie modelowy przykład to system mieszany, gdzie działa jedna dobra spółka komunalna i kilku przewoźników prywatnych.

Jakie to ma zalety?

- Tabor musi spełniać wymagania ZTM-u - jest nowy, określonej pojemności, wyposażony w odpowiednie urządzenia, na przykład klimatyzowany, i ZTM decyduje o liniach i rozkładach. Prywatni przewoźnicy są najlepsi w cięciu kosztów pracy. Spółka komunalna w takim otoczeniu też znacznie sprawniej działa.

Prezydent Kielc mówi o pozyskaniu środków unijnych na autobusy. Czy jest to realne, skoro Unia nie preferuje tego typu transportu?

- Rzeczywiście, preferowane są szynowe systemy komunikacji, zarówno w Centralnym Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, kontrolowanym przez ministerstwa rozwoju regionalnego oraz transportu, jak i w Regionalnych Programach Operacyjnych. Natomiast dopuszczone są rozporządzeniem ministra rozwoju regionalnego kolej, tramwaje i autobusy, ale tylko zasilane niekonwencjonalnymi paliwami. Nie ma mowy o autobusach tradycyjnych.

Czy można pozyskać w inny sposób środki na autobusy?

- Trudna sprawa. Akurat leasing w komunikacji miejskiej się nie opłaca. Pozostają środki miejskie. Niektóre miasta weszły w obligacje: Łódź, Ostrów Wielkopolski. Ale każdy dług kiedyś trzeba spłacić. Na Kielcach ciąży wielkie opóźnienie w zakupie nowego taboru. Toruń, Wrocław, Kraków, Łódź zrobiły to znacznie wcześniej. U nich średni wiek taboru to 6-8 lat. Kielce mają zapóźnienie z kilku dobrych lat i dorównanie do średniej krajowej tak czy inaczej będzie kosztowało.

Czy realne jest, że sami pracownicy obejmą udziały w spółce?

- Nie wiem, skąd oni wezmą na to pieniądze. Z tego co wiem, odłożonych nie mają. Z kieszeni - to może być trudne. W takiej spółce jak komunikacyjna nie ma dywidend, wynik jest na zero, więc z zysku też nie odłożą. Zobaczymy, jak to będzie.

* Jerzy Chudzicki jest prezesem Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w Warszawie''